МОНГОЛ ДЭЭЛ ХУВЦАСНЫ ТҮҮХЭН ХӨГЖИЛ

Б.Сувд

2017.02.03

Монгол дээл хувцас ба түүний түүх нь Монголчуудын оюун санаа, урлахуйн арга барил, түүхэн замналын хөгжиж ирсэн нэгэн жишээ билээ. Үүнийг онол ба практикийн үүднээс тандан судалсан судлаач Б.Сувд (Ph.D,Проф) “Монгол дээл хувцасны түүхэн хөгжил ” сэдвээр Урлагийг ойлгох нь цуврал лекцийн хүрээнд уншина.